ORGANIZAČNÍ KULTURA - VÝZKUM ORGANIZACÍ A FIREM

Personální a poradenská společnost Aditus připravila ve spolupráci s pracovním serverem Hledám Práci.cz průzkum organizační (firemní) kultury firem a organizací se zaměřením na odlišnosti subkultur v rámci jednotlivých organizačních jednotek a profesí. Projekt průzkumu organizační kultury je neziskový a jeho výsledky budou publikovány na internetu a v tisku. Celý výzkum je zcela anonymní a nevyžaduje vyplnění osobních informací o respondentech nebo konkrétních informacích o společnostech.
Poradenská společnost ADITUS v rámci výzkumu nabízí firmám a organizacím základní průzkum firemní kultury ZDARMA. Blizší informace naleznete zde

Soutěž pro respondenty

Pro respondenty průzkumu je připravena soutěž o propagační materiály (trička, čepice) a knihy tématicky zaměřené na management a lidské zdroje. Pokud chcete být zařazeni do soutěže o ceny vyplňte také kontaktní email na konci formuláře.

Pokyny pro vyplnění dotazníku

Organizací, v kontextu tohoto dotazníku, se rozumí společnost, firma, státní úřad, univerzita, která je Vaším zaměstnavatelem.
Organizační jednotkou, Oddělením (v dotazníku značeno pouze jako Oddělení) se rozumí ta část organizace, jejichž pracovníci vykonávají činnosti, které vedou ke splnění cílů celé organizace v určité oblasti (například obchod, výroba, marketing,, finance, logistika atp.). U rozpočtových a příspěvkových organizací se oddělením rozumí například odbor úřadu, katedra univerzity atp.
Dotazník je určen pouze respondentům, kteří jsou nebo byli zaměstnání. Není určen absolventům a studentům
Pokud není uvedeno jinak, vyberte prosím jedno odpověď, které dle Vašeho názoru nejlépe odpovídá situaci ve Vaší společnosti nebo oddělení.

Dotazník - organizační kultura

1. Byl jste seznámen s vizí a dlouhodobými cíli celé Vaší společnosti?
Ano, oficiálně
Ano, neoficiálně, neformálně
Ne2.Byl jste seznámen s vizí a dlouhodobými cíli Vašeho oddělní?
Ano, oficiálně
Ano, neoficiálně, neformálně
Ne3.Jak hodnotíte dosažitelnost cílů celé Vaší společnosti?
Cíle jsou nereálné, nikdy je nesplníme
Cíle jsou příliš optimistické, pravděpodobně se nepodaří je splnit
Cíle jsou stanoveny realisticky, pokud nenastane nenadálá situace cíle minimálně splníme
Cíle jsou spíše pesimistické, podaří se je splnit
Cíle jsou velmi pesimistické, určitě je splním a překonáme o desítky procent
Nevím4. Jak hodnotíte dosažitelnost cílů Vašeho oddělení?
Cíle jsou nereálné, nikdy je nesplníme
Cíle jsou příliš optimistické, pravděpodobně se nepodaří je splnit
Cíle jsou stanoveny realisticky, pokud nenastane nenadálá situace cíle minimálně splníme
Cíle jsou spíše pesimistické, podaří se je splnit
Cíle jsou velmi pesimistické, určitě je splním a překonáme o desítky procent
Nevím5.Pozice Vaší společnosti na trhu:
je dominantní (jsme jednička na trhu)
silná pozice na trhu (patříme k nejsilnější)
slabší pozice na trhu (menší podíl na trhu)
máme jen velmi malou část trhu (náš podíl na trhu je velmi malý)
nesoupeříme, nemáme konkurenci /st. a rozpočtové organizace/6. Největší příležitostí Vaší společnosti jsou:
nové výrobky / služby
rozvoj nových trhů, získání nových zákazníků(klientů)
snižování nákladů
zvýšení kvality výrobků / služeb
rozvoj zaměstnanců
jiné,     prosím upřesněte  
nevím7. Největším ohrožením Vaší společnosti jsou:
konkurenční společnosti
zákony, legislativa, státní orgány
strategická rozhodnutí vrcholového managementu
vlastní zaměstnanci
jiné,     prosím upřesněte  
nevím8. Jaká je úroveň používaných technologií v celé Vaší společnosti:
používáme nejnovější technologie ve všech oblastech
používáme nejnovější technologie v nejnutnějších (nezbytných případech)
používáme technologie, které nejsou nejnovější, ale jsou plně funkční a pro naší činnost dostatečné
využíváme zastaralé technologie, které již nedostačují našim potřebám9. Jaká je úroveň používaných technologií ve Vašem oddělení:
používáme nejnovější technologie ve všech oblastech
používáme nejnovější technologie v nejnutnějších (nezbytných případech)
používáme technologie, které nejsou nejnovější, ale jsou plně funkční a pro naší činnost dostatečné
využíváme zastaralé technologie, které již nedostačují našim potřebám10. Produktivita práce je v celé Vaší společnosti:
velmi vysoká, pracovníci jsou výkonní a pracují na hranicích svých možností
na střední úrovni, pracovníci jsou poměrně výkonní, ale v jejich práci jsou rezervy
nízká, pracovníci pracují hluboko pod své možnosti11.Produktivita práce je Ve Vašem oddělení:
velmi vysoká, pracovníci jsou výkonní a pracují na hranicích svých možností
na střední úrovni, pracovníci jsou poměrně výkonní, ale v jejich práci jsou rezervy
nízká, pracovníci pracují hluboko pod své možnosti12.Produktivita Vaší práce je :
velmi vysoká, pracuji na hranicích svých možností
na střední úrovni, jsem poměrně výkonný, ale mám rezervy
nízká, pracuji hluboko pod své možnosti13. Nejschopnější lidé v naší společnosti pracují:
v top managementu
v středním a nižším managementu
v řadových pozicích14. Jsou obecně zaměstnanci Vaší společnosti loajální k Vaší společnosti?
ano velmi loajální
průměrně loajální jako ve většině firem
ne, nejsou vůbec loajální15. Jsou pracovníci Vašeho oddělení loajální k Vaší společnosti?
ano velmi loajální
průměrně loajální jako ve většině firem
ne, nejsou vůbec loajální16. Jsou pracovníci Vašeho oddělení loajální k Vašemu oddělení?
ano velmi loajální
průměrně loajální jako ve většině firem
ne, nejsou vůbec loajální17. Jste Vy osobně loajální k Vaší společnosti?
ano velmi loajální
průměrně loajální jako většina zaměstnanců
ne, nejsem loajální18. Jste Vy osobně loajální ke Vašemu oddělení?
ano velmi loajální
průměrně loajální jako většina zaměstnanců
ne, nejsem loajální19. Jakým způsobem jsou vybíráni noví pracovníci ve Vaší společnosti?
na základě regulérních výběrových řízení
jde o známé managerů
na základě doporučení řadových zaměstnanců
bereme každého kdo přijde a alespoň částečně splňuje kritéria
jinak,     prosím upřesněte  20. Na uvolněné manažerské posty ve Vaší společnosti jsou přijímáni:
Výhradně stávající zaměstnanci
Většinou stávající zaměstnanci
Většinou lidé, kteří u nás dosud nepracovali
Výhradně lidé, kteří u nás dosud nepracovali21. Pracovní atmosféru v celé Vaší společnosti byste označil(a) jako:
tvůrčí - zaměřenou na kreativitu
týmovou - spolupracující
konkurenční - soupeřivou
pasivní - s nezájmem o společnost i kolegy22. Pracovní atmosféru ve Vašem oddělení byste označil(a) jako:
tvůrčí - zaměřenou na kreativitu
týmovou - spolupracující
konkurenční - soupeřivou
pasivní - s nezájmem o společnost i kolegy23.Co pro Vás znamená práce pro Vaši organizaci? (možnost výběru více položek)
Materiální uspokojení (mzda/plat, další hmotné požitky)
Seberealizaci, uspokojení z dobře vykonané práce
Příležitost ke kariérovému a profesnímu růstu
Možnost být součástí týmu
jiné,     prosím upřesněte  24. Vaše práce je nadřízeným hodnocena: (možnost výběru více položek)
výší mzdy (platu)
dalšími výhodami materiálního charakteru (např. automobil pro soukromé používání.)
formálním pravidelným hodnocením
neformálním hodnocením (uznáním či případnou kritikou)
není hodnocena vůbec25. Motivuje Vás systém hodnocení k vyšším pracovním výkonům a růstu Vaší produktivity práce?
ano
spíše ano
spíše ne
ne26. Pro Vaši společnost je typická forma mzdy (platu):
pouze pevná výše mzdy (platu)
základní mzda (plat) a pohyblivá složka do 50% základního platu
základní mzda (plat) a pohyblivá složka nad 50% základního platu
výkonová (úkolová) mzda
nevím27. Pro Vaše oddělení je typická forma mzdy (platu):
pouze pevná výše mzdy (platu)
základní mzda (plat) a pohyblivá složka do 50% základního platu
základní mzda (plat) a pohyblivá složka nad 50% základního platu
výkonová (úkolová) mzda
nevím28. Pokud je pro Vaše finanční ohodnocení používána i pohyblivá složka nebo výkonová mzda,, její výše:
se odvíjí od individuálních výsledků jednotlivého pracovníka
se odvíjí od výsledků pracovní skupiny (oddělení)
se odvíjí od výsledků celé společnosti
kombinací výsledků individuálních a výsledků pracovní skupiny
kombinací výsledků individuálních a výsledků celé společnosti
kombinací výsledků skupiny a výsledků celé společnosti
kombinací výsledků individuálních, výsledků skupiny a výsledků celé společnosti organizace29. Motivuje Vás systém finančního odměňovaní k vyšším pracovním výkonům a růstu Vaší produktivity práce?
ano
spíše ano
spíše ne
ne30. Který komunikační prostředek komunikace mezi řadovými pracovníky různých oddělení Vaší společnosti je využívám nejvíce:
telefon
email
dopis, tištěná zpráva
přímá komunikace ("z očí do očí")31. Který komunikační prostředek komunikace mezi řadovými pracovníky Vašeho oddělení je využívám nejvíce:
telefon
email
dopis, tištěná zpráva
přímá komunikace ("z očí do očí")32. Který komunikační prostředek komunikace managementem směrem k podřízeným je využívám nejvíce:
telefon
email
dopis, tištěná zpráva
přímá komunikace ("z očí do očí")33. Který komunikační prostředek komunikace od podřízených směrem k nadřízeným je využívám nejvíce:
telefon
email
dopis, tištěná zpráva
přímá komunikace ("z očí do očí")34. Komunikaci ve Vaší společnosti byste označil(a) jako:
velmi formální
spíše formální
spíše neformální
velmi neformální35. Komunikaci ve Vašem oddělení byste označil(a) jako:
velmi formální
spíše formální
spíše neformální
velmi neformální36. Informace, které potřebuji pro svou práci mám k dispozici:
Výhradně oficiální cestou
Část informací je oficiální, ostatní získávám neformální cestou
Většinu informací získávám neformálně37.Nové nápady, podněty a myšlenky v celé Vaší společnosti:
jsou oceňovány a podporovány
jsou formálně přijaty, ale nepracuje se s nimi
nejsou očekávány ani podporovány38. Nové nápady, podněty a myšlenky ve Vašem oddělení:
jsou oceňovány a podporovány
jsou formálně přijaty, ale nepracuje se s nimi
nejsou očekávány ani podporovány39. Své názory na pracovní problémy a situaci ve Vaší společnosti:
mohu otevřeně sdělovat
musím sdělovat velmi opatrně a diplomaticky
nemohu sdělovat, vystavuji se postihu40. Své názory na pracovní problémy a situaci ve Vašem oddělení:
mohu otevřeně sdělovat
musím sdělovat velmi opatrně a diplomaticky
nemohu sdělovat, vystavuji se postihu41. Řídící styl top managementu byste označil(a) jako:
demokratický
liberální
autoritativní42. Řídící styl v celé Vaší společnosti byste označil(a) jako:
demokratický
liberální
autoritativní43.Řídící styl ve Vašem oddělení byste označil(a) jako:
demokratický
liberální
autoritativní44. Zajímá se Váš nadřízený pouze o výsledky práce nebo i o Vaše pracovní problémy?
Ano, o všechny problémy i detaily
Ano, o většinu problémů
Ano, o zásadní problémy
Většinou se nezajímá
Ne, zajímají ho jen pracovní výsledky45. Osobní a soukromé problémy na pracovišti:
se neřeší
se řeší velmi zřídka, v případě závažných problémů
se řeší velmi často46. Jak jsou dodržovány v termíny pracovních úkolů ve Vaší společnosti?
Termíny se dodržují za všech okolností.
Ve většině případů jsou termíny dodržovány
Termíny se dodržují jen v nezbytně nutných případech
Termíny není možné dodržet, jsou nastaveny příliš optimisticky
V naší společnosti se termíny nestanovují47. Jak jsou dodržovány v termíny pracovních úkolů ve Vašem oddělení?
Termíny se dodržují za všech okolností.
Ve většině případů jsou termíny dodržovány
Termíny se dodržují jen v nezbytně nutných případech
Termíny není možné dodržet, jsou nastaveny příliš optimisticky
V našem oddělení se termíny nestanovují48. Máte důvěru v rozhodnutí top managementu
Ano
Většinou ano
Většinou ne
Ne49. Máte důvěru v rozhodnutí nadřízeného
Ano
Většinou ano
Většinou ne
Ne50. Pracovní problémy ve Vaší společnosti jsou většinou řešeny formou:
Konsensu (dohody)
Názorem většiny
Rozhoduje nadřízený51. Pracovní problémy ve Vašem oddělení jsou většinou řešeny formou:
Konsensu (dohody)
Názorem většiny
Rozhoduje nadřízený52. Jak kontroluje Váš nadřízený Vaši práci?
Nadřízený kontroluje pouze výsledky
Nadřízený kontroluje výsledky a důležitá rozhodnutí
Nadřízený kontroluje výsledky a všechna rozhodnutí
Nadřízený kontroluje nejen výsledky, rozhodnutí, ale kontroluje i všechny detaily mé práce53.Opakují se ve Vaší společnosti chyby, které se již staly?
Velmi často (společnost se dokáže poučit z chyb)
Občas ano.
Ne (společnost se dokáže poučit z chyb)54. Opakují se ve Vašem oddělení chyby, které se již staly:
Velmi často (společnost se dokáže poučit z chyb)
Občas ano.
Ne (společnost se dokáže poučit z chyb)55. Existují formální mimopracovní setkání Všech pracovníků společnosti (například firemní večírky, oceňování pracovníků)?
Ano max. 1 ročně
Ano max. 4 ročně
Ano, častěji než 4x ročně
Ne, nic takového ve firmě nemáme56. Existují neformální mimopracovní setkání pracovníků společnosti (restaurace, kino, divadlo, sport atp.)?
Ano, pouze v rámci pracovních skupin a jednotlivých oddělení
Ano setkávají se pracovníci různých pracovních skupin a managementu
Ne.57. Podporuje Vaše společnost neformální setkávání pracovníků?
Ne, nepřeje si mimopracovní setkávání
Nepodporuje, ale nemá námitek
Podporuje mimopracovní setkávání (například máme slevy na divadelní představení, do posilovny atp..58. Existují firemní směrnice pro chování zaměstnanců ve Vaší společnosti?
Ano, pro téměř vše máme směrnice
Ano, ale jen pro kritické případy a mezní situace
Ne, nemáme směrnice pro chování zaměstnanců59. Existují speciální směrnice pouze pro chování pracovníků Vašeho oddělení?
Ano, pro téměř vše máme směrnice
Ano, ale jen pro kritické případy a mezní situace
Ne, nemáme směrnice pro chování zaměstnanců60. Školení zaměstnanců v celé Vaší společnosti:
neprobíhá
pouze v nejnutnějších případech
probíhá, ale pouze s důrazem na prohloubení znalostí potřebných pro výkon práce
probíhá, ale s důrazem na prohloubení znalostí potřebných pro výkon práce i další profesní růst61. Školení zaměstnanců ve Vašem oddělení:
neprobíhá
pouze v nejnutnějších případech
probíhá, ale pouze s důrazem na prohloubení znalostí potřebných pro výkon práce
probíhá, ale s důrazem na prohloubení znalostí potřebných pro výkon práce i další profesní růst62. Celá Vaše společnost:
žije spíše minulostí a dosaženými úspěchy či neúspěchy
je zaměřená na přítomnost a současný stav
se orientuje zejména na budoucnost63. Vaše oddělení:
žije spíše minulostí a dosaženými úspěchy či neúspěchy
je zaměřená na přítomnost a současný stav
se orientuje zejména na budoucnost64. Rozhodování v celé Vaší společnosti je:
velmi rychlé
spíše rychlé
spíše pomalé
velmi pomalé65. Rozhodování ve Vašem oddělení je:
velmi rychlé
spíše rychlé
spíše pomalé
velmi pomalé66. V celé Vaší společnosti se nad rámec pracovní doby:
nepracuje
přesčas se pracuje velmi výjimečně
pracuje se přes čas do 5 hodin měsíčně
pracuje se přes čas do 20 měsíčně
pracuje se přes čas nad 20 hodin měsíčně67. V našem oddělení se nad rámec pracovní doby:
nepracuje
přesčas se pracuje velmi výjimečně
pracuje se přes čas do 5 hodin měsíčně
pracuje se přes čas do 20 měsíčně
pracuje se přes čas nad 20 hodin měsíčně68. Velikost Vaší společnosti (organizace) podle počtu zaměstnanců
do 50 zaměstnanců
do 500 zaměstnanců
více než 500 zaměstnanců69. Typ Vaší společnosti (organizace)
česká (český vlastník)
zahraniční (zahraniční vlastník)
nadnárodní společnost
státní, příspěvková nebo rozpočtová organizace70. Obor podnikání Vaší společnosti (organizace):       (vyberte prosím ze seznamu)

Pokud jste vybrali volbu "Jiný obor", prosím upřesněte  


71. Organizační zařazení Vašeho pracovního místa:       (vyberte prosím ze seznamu)

72. Zařazení Vaší pracovní pozice:

vrcholový manager manager referent (specialista) dělnická profese

73. Region výkonu práce:        (vyberte prosím ze seznamu)

74. Váš Věk:        (vyberte prosím ze seznamu)

75. V organizaci pracujete:       (vyberte prosím ze seznamu)Váš email:       (vyplňte pouze v případě, že se chcete zúčastnit soutěže o knihy a propagační materiály)


Pokud máte připomínky nebo dotazy k dotazníky, můžete tak učinit zde:

Nyní prosím klikněte na tlačítko Odeslání dotazníku, které odešle informace na náš server
(c) ADITUS - poradenská společnost a personální agentura, 2004

email: aditus@aditus.cz
www.aditus.cz
všechna práva vyhrazena