Nový Zákoník práce 2007

Článek je věnován novele Zákoníku práce k 1.1. 2007, další novela zákoníkup práce vstoupila v platnost od roku 2008 a článek věnovaný zákoníku práce po novele od 1.1. 2008 naleznete zde novela zákoníku práce (1.1. 2008). Nejnovější změny Zákoníku práce ovlivněné rozhodnutím Ústavního soudu naleznete v článku Zákoník práce nejnovější změny.

Nový Zákoník práce 2007

Prostudovali jsme znění nového Zákoníku práce, který má vejít v platnost od 1. 1. 2007 a z desítek uskutečněných změn jsme pro Vás vybrali ty, o kterých si myslíme, že jste o nich v médiích neslyšeli, ale budou mít praktický dopad do života zaměstnanců a zaměstnavatelů.

§ 13, odst. 2 - zaměstnavatel nesmí zaměstnanci za porušení povinností ukládat peněžní postihy

§ 21, odst. 2) - pro uzavření smlouvy písemnou formou stačí, dojde-li k písemnému návrhu a k jeho písemnému přijetí, projevy účastníků nemusí být na téže listině

§ 34, odst. 3 - pracovní smlouva může být sjednána jen písemně (dosud bylo možné pracovní poměr v délce do 1 měsíce uzavřít ústně, ovšem tato možnost se používala pouze ojediněle)

§ 35, odst. 2 - do zkušební doby se překážky v práci nezapočítávají vůbec (dosud se překážky v práci do zkušební doby nezapočítávají od 10ti dnů)

§ 41, odst. 3 - převést zaměstnance na jinou práci je možné i pokud s tím zaměstnanec nesouhlasí (pokud není možné dosáhnout účelu přeložení dle předchozích bodů)

§ 46 - ovšem pokud zaměstnanec s převedením nesouhlasí, je potřeba to projednat s odbory, nutné to není pouze v případě, že přeložení netrvá déle než 21 pracovních dnů v roce

§ 51 výpovědní doba se sjednocuje pro zaměstnance i zaměstnavatele a činí nejméně 2 měsíce (už tedy neplatí 3 měsíční výpověďní doba u organizačních změn - je to vyváženo zvýšením odstupného)

§ 57 - zaměstnanci nelze dát výpověď, když porušuje léčebný režim v době, kdy čerpá náhradu mzdy od zaměstnavatele za nepřítomnost v práci z důvodu pracovních neschopnosti či karantény

§ 66, odst 1) - ve zkušební době nelze rozvázat PP v době prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti (tento paragraf, i když poměrně významně narušuje vlastní princip zkušební doby zřejmě souvisí s vyplácením náhrady mzdy při nemoci po dobu prvních 14 dnů zaměstnavateli)

§ 67, odst. 1 - odstupné se zvyšuje na 3-násobek, při ukončení PP pro pracovní úraz či nemoc z povolání se zavádí nové odstupné ve výši 12-násobku průměrného výdělku

§ 75 - roční limit hodin u DPP se zvyšuje na 150 hod.

§ 83, odst. 1) vyrovnávací období u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby se zkracuje z roku na 26 týdnů, pouze v kolektivní smlouvě je možné dohodnout zvýšení na rok (resp. 52 týdnů)

§ 84 u konta pracovní doby lze rozvrhnout práci 1 týden dopředu, tam kde se konto pracovní doby nepoužije, platí stávající 2 týdny

§ 93, odst. 4) - také práce přesčas a noční práce § 94, odst. 1) se v průměru (max 8 hod.) musí vejít do období 26 týdnů (v KS lze dojednat 52 týdnů)

§ 96, odst. 1) - nově vymezuje, co je potřeba evidovat u jednotlivých zaměstnanců z hlediska pracovní doby (dosud bylo pouze stanoveno pravidlo, že je povinné pracovní dobu evidovat, ale né co a jak)

§ 111, odst. 1) odměna z dohod konaných mimo pracovní poměr (DPČ a DPP) nesmí být nižší než minimální mzda (dosud se na dohody minimální mzda a minimální mzdové tarify nevztahovaly)

§ 113, odst. 3) - 4) - mzda musí být sjednána předem a zaměstnanec musí obdržet mzdový výměr nejpozději v den nástupu do práce, změny ve mzdě musí zaměstnavatel oznámit zaměstnanci písemně nejpozději v den, kdy ke změně dojde

§ 116 příplatek za práci v noci musí činit nejméně 10% průměrného výdělku (dosud je to nejméně 6 Kč/hod.)

§ 117 příplatek za práci ve zdraví ztíženém prostředí musí činit nejméně 10% minimální mzdy (dosud je to stejně jako u noční práce min. 6 Kč/hod.)

§ 118 nově se do Zákoníku práce povinně zavádí příplatek za práci v sobotu a neděli, a to ve výši nejméně 10% průměrného výdělku

§ 147, odst. 3) nejsou povoleny peněžní záruky či smluvní pokuty, jsou možné pouze srážky na základě dohody o srážkách ze mzdy

§ 203, odst. 2) - rozšiřuje se doba náhrady mzdy (placené volno) při odběru krve a jiných biologických materiálů, a to až na 48/96 hodin (pravidla pro stanovení doby jsou poměrně komplikovaná, takže je nebudeme celá vypisovat)

§ 214 dovolená za odpracované dny se nově počítá z každých 21 (dosud 22) odpracovaných dnů

§ 218, odst. 3) pokud nebylo možné dovolenou vyčerpat do konce následujícího roku z důvodu čerpání rodičovské dovolené, vyčerpá se tato dovolená až po RD (převratné ustanovení, škoda, že na jeho absenci v roce 2004 doplatilo dost maminek a nikde se nedovolaly pomoci)

§ 223, odst. 1) krácení dovolené - stejně jako u dovolené za odpracované dny se po 100 zameškaných dnech krátí za každých 21 dnů (dnes 22)

§ 234, odst. 2) dohodu o prohloubení kvalifikace lze uzavřít už od 75.000 Kč (dosud to bylo možné od 100.00 Kč)

§ 248, odst. 2) zaměstnavatel je oprávněn v nezbytném rozsahu prohlídky zaměstnanců (k předcházení škody), prohlídky musí provádět osoba stejného pohlaví a musí být dodržena ochrana osobnosti (viz Občanský zákoník § 11)

§ 255 odpovědnost za svěřené hodnoty - místo písemného potvrzení (to je stav dosud) bude požadována dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů, předměty nad 50.000 Kč mohou být zaměstnanci svěřeny výhradně na tuto dohodu

§ 268, odst. 2) za odložené věci ručí zaměstnavatel nově až do výše 10.000 Kč (nyní 5.000 Kč)

§ 279, odst. 3) o volných pracovních místech je zaměstnavatel povinen informovat i zaměstnance agentury práce, kteří jsou u něj přiděleni

§ 280, odst. 2) povinnosti spojené s povinným informováním zaměstnanců se nevztahují na firmy do 10 zaměstnanců

§ 313, odst. 2) na žádost zaměstnance se potvrzení o průměrném výdělku (při ukončení pracovního poměru) vydává na odděleném potvrzení

§ 316 - zaměstnanci nesmějí k soukromým účelům využívat prostředky zaměstnavatele, vč. elektronické pošty atd. a zaměstnavatel má možnost toto přiměřeně kontrolovat , ovšem současně nenarušovat soukromí zaměstnanců

§ 318 pracovně-právní vztah dle § 3 nemůže vzniknout mezi manžely

§ 334 doručování písemností je možné i elektronicky, ale pouze na adresu, kterou zaměstnanec výslovně udal a je nutné písemnosti podepisovat elektronickým certifikovaným podpisem

§ 336, odst. 3) a 4) stanovuje konkrétnější pravidla pro případ, že zaměstnanec nevyzvedne písemnost odeslanou zaměstnavatelem

§ 337 nově zavádí pravidla pro doručování písemnosti zaměstnancem zaměstnavateli

§ 371, odst. 6) k náhradě za ztrátu výdělku se doplňuje kromě limitu ukončení výplaty dosažením 65 let také ukončení datem přiznání starobního důchodu

§ 376, odst. 2) náklady na pohřeb se navyšují až do výše 20.000 Kč (nyní 10.000 Kč)

§ 377, odst. 2) doplňuje se náhrada nákladů pozůstalým ve výši 50 nebo 80% průměrného výdělku podle toho kolik osob zesnulý zaměstnanec vyživoval

§ 378, odst. 1) jednorázové odškodnění pozůstalým se zvyšuje na 240.000 Kč každému (dosud 80.000 Kč/dítě, 50.000 Kč/manžel)
Právní poradna zařazena Národní knihovnou ČR mezi kvalitní elektronické zdroje
Pronajmi personalistu
Taky děláte pracovní právo sami na koleni?
Už nemusíte!

Pronajměte si svého personalistu !
Více informací zde  
(c)Hledám Práci.cz
(c)Aditus - personální agentura