Co nového v pracovním právu v roce 2011 a novela zákoníku práce 2011

Ačkoliv se v médiích hodně mluví o výrazných změnách, které se chystají v pracovním právu v roce 2011, od nového roku nás žádná velká "bomba" nečeká. Hojně diskutované prodloužení zkušební doby, zvýšení počtu hodin, které lze odpracovat na dohodu o provedení práce, navázání odstupného na délku trvání pracovního poměru a jiné … to vše je zatím ve hvězdách. Sněmovna se zatím žádným z uvedených návrhů nezabývala a upřímně řečeno, bůh ví, zda vůbec zabývat bude. Protože všechny tyto návrhy budí vášně a mají stejně silné zastánce jako odpůrce, a to i na straně křehké vládní koalice. Takže co už jisté? Co nás opravdu čeká od ledna 2011? Nejprve heslovitě:

  • DPP vždy písemně
  • náhrada mzdy při nemoci 21 dnů
  • zákaz zrušit pracovní poměr ve zkušební době během 21 dnů nemoci
  • zavedení modrých karet pro cizince
  • možnost déle trvajícího pracovního poměru na dobu určitou pro pracující v EU
  • změna v evidenci pracovních úrazů
  • změna v platových tarifech
  • změna výše cestovních náhrad
  • zpřísnění pravidel pro agentury práce
  • zpřísnění pravidel vyplácení podpory v nezaměstnanosti

DPP vždy písemně

Dohoda o provedení práce musí být nově vždy sjednána písemně, jinak je neplatná. Pro většinu velkých zaměstnavatelů to prakticky není změna, protože ti už dosud sjednávali dohody o provedení práce písemně, (zpravidla proto, že potřebovali nějaký dokument, který zarchivovali do účetnictví a předávali jej v rámci firmy). Někteří menší zaměstnavatelé však ústně sjednané dohody o provedení práce využívali. Co je však zajímavé, že zákon nám sice určuje písemnou formu, ale na rozdíl od jiných smluv v pracovním právu není u dohody o provedení práce zákonem vůbec stanoven její obsah. Podle selského rozumu je jasné, že když už dohodu o provedení práce sjednáváte, domluvíte si co, kde, kdy a za kolik bude zaměstnanec dělat, ale zákon to nechává na vás, takže vám také nikdo nemůže vytknout, že něco v dohodě o provedení práce chybí.

Náhrada mzdy při nemoci 21 dnů

Asi nejvýznamnější změna, která zasáhne široce všechny zaměstnavatele i větší část zaměstnanců je, že se od 1. 1. 2011 během dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény bude vyplácet náhrada mzdy od zaměstnavatele za pracovní dny, které spadají do doby prvních 21 dnů trvání nemoci/karantény. (Dosud to bylo v letech 2009 - 2010 v době 14ti dnů). Toto opatření má platit v letech 2011 - 2013, pak bychom se měli vrátit k systému 14 dní náhrada mzdy, od 15tého dne nemoci dávky nemocenského. K tomu se také váže, že zaměstnavatelé budou moci sami kontrolovat dodržování léčebného režimu v prvních 21 dnech dočasné pracovní neschopnosti/karantény.

Zákaz zrušit pracovní poměr ve zkušební době během 21 dnů nemoci

Návazně na prodloužení doby vyplácení náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) bude platit, že zaměstnavatel nesmí zrušit pracovní poměr ve zkušební době během prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény), aby se tak nezbavoval povinnosti platit zaměstnancům náhradu mzdy.

Modrá karta pro cizince

Novelou zákona o zaměstnanosti se zavádí nový institut tzv. "modrá karta" na jejímž základě budou moci v ČR legálně pracovat a pobývat vysoce kvalifikovaní zaměstnanci a jejich rodiny. (Za vysokou kvalifikaci se považuje dosažené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, pokud trvalo aspoň 3 roky.) Modrá karta se bude vydávat maximálně na dobu 2 let. Společně se zavedením modré karty se doplňuje text zákoníku práce, že jedním ze způsobů, jak může skončit pracovní poměr je případ, kdy uplyne cizinci doba, na kterou byla modrá karta vydána.

Možnost déle trvajícího pracovního poměru na dobu určitou pro pracující v EU

Změna, která se týká pouze malé části zaměstnavatelů a zaměstnanců je, že od 1. 1. 2011 je možno se zaměstnanci, kteří budou vyslání k výkonu zaměstnání na území Evropské unie, sjednávat pracovní poměr na dobu určitou až na 5 let, a to s jedním opakováním, tedy až na 10 let celkem. (Pozor: Nezaměňovat vyslání s pracovními cestami. O vyslání se jedná tehdy, jestliže místo výkonu práce je sjednáno mimo ČR, v tomto případě v rámci EU. O pracovní cestu se jedná zpravidla tehdy, kdy je místo výkonu práce sjednáno v ČR a zaměstnanec cestuje do EU i jinam.)

Změna v evidenci pracovních úrazů

Mění se způsob evidence a hlášení pracovních úrazů. Zavádí se nový formulář hlášení o změně pracovního úrazu a zejména se taxativně stanovuje, co musí obsahovat kniha úrazů. A je toho opravdu hodně! Zatímco dosud zaměstnavatel do knihy úrazů v podstatě zapsal, co sám považoval za nutné, od ledna 2011 kniha úrazů povinně obsahuje drtivou většinu údajů ze záznamu o úrazu. Je to: jméno postiženého, datum a hodina úrazu, místo úrazu, činnost při úrazu, počet odpracovaných hodin před úrazem, celkový počet zraněných, druh zranění, zraněná část těla, druh úrazu, zdroj úrazu, příčiny úrazu, jména svědků, jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal.

Změna výše cestovních náhrad v roce 2011

Za formální (protože obvyklou a každoroční) změnu lze považovat, že dochází k úpravě výše cestovních náhrad. Zvyšuje se výše stravného v podnikatelské sféře:

63 Kč cesta v rozsahu 5 - 12 hodin
95 Kč cesta v rozsahu 12 - 18 hodin
149 Kč cesta nad 18 hodin

Snížení náhrady za použití vlastního vozidla

Snižuje se náhrada za použití vlastního vozidla na 1,00 Kč/km u použití jednostopého vozidla a na 3,70 Kč/km u silničního motorového vozidla.

Platová sféra změna platových tafirů

V platové sféře (pozn.: i když problematikou platů se naše poradna jinak nezabývá), dochází ke změně platových tarifů. Zavádí se tzv. pásmové odměňování, které umožňuje stanovit tarifní plat bez ohledu na počet odpracovaných let a také možnost sjednat smluvní platy u zaměstnanců od 13. platové třídy výše. V pedagogické sféře se zavádí dvě samostatné tarifní tabulky pro pedagogy podle toho, zda splňují/nesplňují potřebné vzdělání a zůstává i třetí tabulka pro nepedagogický personál. Mimo to je pedagogická sféra vyjmuta z pásmového odměňování.

Zpřísnění pravidel pro agentury práce

Od ledna 2011 zřejmě značně prořídne počet subjektů, které poskytují nebo mají vydáno povolení poskytovat služby jako agentura práce. Zákon o zaměstnanosti totiž (kromě dalších opatření, díky kterým bude nad agenturami práce větší dohled) zavádí povinné pojištění proti úpadku pro všechny agentury práce. Agentury práce se musí povinně pojistit na úpadek svůj nebo úpadek uživatele práce (uživatel práce = firma, která si pronajímá práci, a ke které agentury práce přidělují své zaměstnance), a to nejméně na 3-násobek průměrného výdělku všech přidělených zaměstnanců. Doklad o pojištění musí stávající agentury práce předložit MPSV do 31. března 2011. Nově vznikající agentury práce musí doklad o pojištění doložit do 2 měsíců od nabytí právní moci povolení ke zprostředkování zaměstnání. Nedoloží-li agentura práce doklad o pojištění v zákonné lhůtě, povolení ke zprostředkování zaměstnání jí tím automaticky zaniká!

Zpřísnění pravidel vyplácení podpory v nezaměstnanosti

Nepříjemná překvapení čekají od roku 2011 hlavně na nezaměstnané. Nižší podpora v nezaměstnanosti ve výši 45% průměrného čistého měsíčního výdělku se nově poskytuje tomu, kdo skončil pracovní poměr výpovědí ze strany zaměstnance nebo dohodou. (Jinak činí podpora v nezaměstnanosti první 2 měsíce 65% PV, další 2 měsíce 50% PV a dále už jen 45% PV.) Když však nezaměstnaný prokáže, že mu v dalším trvání pracovního poměru bránili vážné důvody, obdrží podporu v plné výši. Mezi vážné důvody patří například osobní péče o osobu blízkou, osobní péče o dítě do 4 let věku, zdravotní důvody, šikana apod. Ovšem důvody je potřeba Úřadu práce prokázat ve správním řízení, což může být třeba u šikany problém. Nově také uchazeč o zaměstnání neobdrží podporu za tolik měsíců, kolik průměrných výdělků obdržel při ukončení pracovního poměru ve formě odstupného, odchodného nebo odbytného.

A poslední změna v podpoře v nezaměstnanosti je, že se ruší tzv. "nekolidující zaměstnání". Dosud platila právní úprava, že nezaměstnaný si mohl v rámci podpory udržení pracovních návyků přivydělat k podpoře v nezaměstnanosti až do výše poloviny minimální mzdy, tedy do 4.000 Kč měsíčně. To ale od ledna neplatí: nezaměstnaný buď pobírá podporu nebo pracuje. Nic mezi zákon nepřipouští. Tento způsob bohužel nebude vadit jen samotným nezaměstnaným, ale i zaměstnavatelům, kteří jako brigádníky využívali krátkodobé práce lidí evidovaných na úřadu práce. Tyto firmy nyní budou mít problém brigádníky najít, protože se nezaměstnaným nevyplatí přijít o podporu kvůli krátkodobé brigádě.

V naší poradně často dostáváme dotazy i z oblasti sociálních dávek, zejména dotazy týkající se rodičovského příspěvku. I rodičovský příspěvek se od ledna 2011 mění, ale jeho úprava je zatím tak nejasná, že ani samotné úřady práce, které jej vyplácí, dosud nemají jasné instrukce. Proto Vám informace o něm poskytneme v některém dalším příspěvku na začátku roku.

Doufáme, že vám nová právní úpravu nezpůsobí víc bolestí hlavy než je nezbytně nutné a jestli ano, dovolujeme si Vás upozornit na naše placené služby - poradenství v pracovním právu a personalistice pro zaměstnance i zaměstnavatele.

za tým www.hledampraci.cz

Dana Blažková

Chcete-li si však být jisti, zda máte v pořádku pracovní smlouvy, vnitřní předpisy apod., můžete využít našich placených služeb - rádi Vaše dokumenty zkontroluje, doplníme nebo vypracujeme zcela nové - více na Placené služby Právní poradny.


Seriál článků o připravovaných změnách v zákoníku práce 2012 naleznete ve článcích - Připravované změny zákoník práce 2012 .

Článek, který se věnuje novele Zákoníku práce pod 1.10. 2008 naleznete zde - Novela Zákoníku práce od 1. 10. 2008 - přesčasy ve zdravotnictví - další dohodnutá práce přesčas.

Nejnovější změny Zákoníku práce ovlivněné rozhodnutím Ústavního soudu naleznete v článku Zákoník práce nejnovější změny.

Starší článek věnovaný novele zákoníku práce od 1.1. 2007 naleznete zde Nový zákoník práce od 1.1. 2007

Právní poradna zařazena Národní knihovnou ČR mezi kvalitní elektronické zdroje
Pronajmi personalistu
Taky děláte pracovní právo sami na koleni?
Už nemusíte!

Pronajměte si svého personalistu !
Více informací zde  
(c)Hledám Práci.cz
(c)Aditus - personální agentura